Thời khóa biểu chính thức dạy/học văn hóa lớp 10 và trung cấp khóa 42 (điều chỉnh) HK1 (2023-2024)

Thời khóa biểu chính thức dạy/học văn hóa lớp 10 và trung cấp khóa 42 (điều chỉnh) HK1 (2023-2024)

* Ghi chú:

1. Thời khóa biểu văn hóa lớp 10 và trung cấp khóa 42 HK1 (2023-2024) từ ngày 05/9/2023 (tuần 5) đến ngày 08/01/2024 (tuần 23);  Tuần 5 tương đương với tuần 1 dạy/học văn hóa lớp 10 của trung học phổ thông;  

    (Tuần 1 tính từ ngày 07/8/2023 theo Cao đẳng khóa 15,16 để thuận tiện theo dõi, quản lý).      

    Kế hoạch tổ chức thi trung cấp khóa 42 từ ngày 25/12/2023 đến ngày 06/01/2024; Kế hoạch tổ chức thi văn hóa lớp 10 theo lịch của Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

2. Ký hiệu: 1,2,3 T(5-22) tức là học buổi sáng tiết 1,2,3 từ tuần 5 đến tuần 22;
                  4,5 T(5-22) tức là học buổi sáng tiết 4,5 từ tuần 5 đến tuần 22;
                  8,9,10 T(5-17) tức là học buổi chiều tiết 8,9,10 từ tuần 5 đến tuần 17.

File đính kèm
Tập tin: Thời khóa biểu