Kế hoạch Thi

Kế hoạch bố trí lịch thi KTMH HK2, 2023-2024 Đợt 2 - 42QH1.2
date 05/07/2024
Kế hoạch bố trí lịch thi KTMH HK2, 2023-2024 - Lớp vét
date 14/06/2024
Kế hoạch bố trí lịch thi KTMH HK2, 2023-2024 Đợt 1 - 42QH1.2
date 28/05/2024
Điều chỉnh - Kế hoạch bố trí lịch thi KTMH HK2, 2023-2024 (CĐ)
date 24/05/2024
Kế hoạch bố trí lịch thi cuối kỳ HK2, 2023-2024 (TC9+) VH - LẦN 2
date 13/05/2024
Kế hoạch bố trí lịch thi KTMH HK2, 2023-2024 (TC9+)
date 03/05/2024
Kế hoạch bố trí lịch thi KTMH HK1, 2023-2024 (42QH1.2) - Đợt 2
date 03/04/2024
Kế hoạch bố trí lịch thi KTMH HK1, 2023-2024 (42QH1.2) - Lần 2
date 03/04/2024