DS: SBD-Phòng Thi

Danh sách thi KTMH HK2, 2023-2024 (CĐ) - Các môn Nói TA, TA ngành QTNH&DVAU1, Đọc TA, Ngôn ngữ học đại cương, Viết TA
date 30/05/2024
Danh sách thi KTMH HK2, 2023-2024 (TC9+) (điều chỉnh danh sách thi môn Xây dựng thực đơn)
date 23/05/2024
Danh sách thi cuối kỳ HK2, 2023-2024 LẦN 2 (TC9+) - (môn Văn hóa)
date 13/05/2024
Danh sách thi cuối kỳ HK2, 2023-2024 (TC9+) - (môn Văn hóa)
date 22/04/2024
Danh sách thi KTMH HK1 2023-2024 (Đợt 1 - Lần 2) - 42QH1.2
date 03/04/2024
Danh sách thi giữa kì HK2, 2023-2024 (TC9+) - (môn VH)
date 15/03/2024
Danh sách thi KTMH HK1, 2023-2024 (42QH1.2)
date 29/01/2024
Danh sách thi KTHP HK1, 2023-2024 (K17, K16, K15 & TC9+) (Lần 2)
date 23/01/2024