BCH CÔNG ĐOÀN

BCH CÔNG ĐOÀN

LĨNH VỰC CÔNG TÁC

ĐIỆN THOẠI

Đ/c Nguyễn Quý Nhẫn Chủ tịch: Phụ trách chung, trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ.0236.3759580 (Line 135)
Đ/c Lê Đức Doanh 

Phó chủ tịch: Trực tiếp phụ trách công tác thi đua khen thưởng, công tác phong trào; theo dõi, chỉ đạo Công đoàn bộ phận 5 khoa. 

0236.3759580 (Line 129)
Đ/c Đặng Thị Tường Vy 

UV Ban Thường vụ: Phụ trách công tác Nữ công, công tác chính sách và đời sống của Công đoàn; Theo dõi, chỉ đạo hoạt động các Công đoàn bộ phận thuộc khối hành chính.

0236.3759580 (Line 135)
Đ/c Hồ Thị Thùy Linh 

UV Ban Chấp hành, Chủ nhiệm UBKT: Phụ trách công tác kiểm tra, công tác xã hội - từ thiện, tham gia công tác chính sách và đời sống, công tác Nữ công của CĐCS. 

0236.3759580 (Line 109)

Đ/c Dương Hồng Vinh  

 

UV Ban Chấp hành: Chủ tịch CĐBP Đào tạo. Trực tiếp quản lý, điều hành mọi hoạt động của CĐBP Đào tạo: Phụ trách công tác văn phòng: Lưu trữ, bảo quản các văn bản, tài liệu, trang thiết bị của Công đoàn; tiếp nhận, tổng hợp, xử lý và lưu trữ thông tin, thực hiện các thủ tục hành chính và công tác Công đoàn; Chuẩn bị dự thảo chương trình công tác hàng quý của BCH, thực hiện Thông báo kết luận giao ban của Công đoàn; thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của BTV, BCH Công đoàn. 

0236.3759580 (Line 138)
Đ/c Phan Thị Mỹ Ngần 

 UV Ban Chấp hành: Chủ tịch CĐBP Tổ chức - Tài chính - Quản trị. Trực tiếp quản lý, điều hành mọi hoạt động của CĐBP Tổ chức - Tài chính - Quản trị: Tham gia công tác Nữ công, công tác phong trào của CĐCS.

0236.3759580 (Line 137)
Đ/c Hoàng Tiến Dũng 

UV Ban Chấp hành: Chủ tịch CĐBP khoa Khoa học cơ bản. Trực tiếp quản lý, điều hành mọi hoạt động của CĐBP khoa KHCB: Phụ trách hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của CĐCS.

0236.3759580 (Line 129)
Đ/c Lương Phan Đình Phong 

UV Ban Chấp hành: Chủ tịch CĐBP khoa Thương mại - Du lịch : Trực tiếp quản lý, điều hành mọi hoạt động của CĐBP khoa TMDL, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, công tác thi đua của CĐCS.

0236.3759580 (Line 104)
Đ/c Nguyễn Văn Hà 

UV Ban Chấp hành: Chủ tịch CĐBP Khoa học, Khảo thí và Bồi Dưỡng: Trực tiếp quản lý, điều hành mọi hoạt động của CĐBP Khoa học, Khảo thí và Bồi Dưỡng, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của CĐCS.

0236.3759580 (Line 133)
Đ/c Nguyễn Thị Thùy DươngUV Ban Chấp hành: Chủ tịch CĐBP khoa Quản trị kinh doanh: Trực tiếp quản lý, điều hành mọi hoạt động của CĐBP khoa Quản trị kinh doanh; tham gia công tác chính sách và đời sống, công tác Nữ công của CĐCS.0236.3759580 (Line 101)
 

 

Đ/c Hoàng Thị Thắm 

UV Ban Chấp hành: Chủ tịch CĐBP khoa Kế toán - Tài chính: Trực tiếp quản lý, điều hành mọi hoạt động của CĐBP khoa Kế toán - Tài chính; phụ trách công tác tài chính, tham gia công tác thi đua của CĐCS.0236.3759580 (Line 109)