Thời khóa biểu chính thức Cao đẳng khóa 17 cả HK1 (2023-2024)

Thời khóa biểu chính thức Cao đẳng khóa 17 cả HK1 (2023-2024) 

* Ghi chú
1. Thời khóa biểu khóa 17 HK1 (2023-2024) từ ngày 28/8/2023 (tuần 4) đến ngày 24/11/2023 (tuần 16), kế hoạch tổ chức thi từ ngày 04/12/2023 đến ngày 16/12/2024.
- (Tuần 1 tính từ ngày 7/8/2023 theo CĐ khóa 15,16 để thuận tiện theo dõi, quản lý)
- Giảng viên và sinh viên nghỉ lễ 02/9 từ ngày 01/9/2023 đến ngày 4/9/2023;
- Việc dạy và học bù ngày 01/9/2023 và ngày 4/9/2023 sẽ thực hiện lần lượt vào ngày 27,28/11/2023.

2. Ký hiệu

  • 1,2,3 T(4-16) tức là học buổi sáng tiết 1,2,3 từ tuần 4 đến tuần 16.
  • 4,5 T(4-16) tức là học buổi sáng tiết 4,5 từ tuần 4 đến tuần 16.
  • 6,7,8 T(4-16) tức là học buổi chiều tiết 6,7,8 từ tuần 4 đến tuần 16.
  • 9,10 T(4-16) tức là học buổi chiều tiết 9,10 từ tuần 4 đến tuần 16.
File đính kèm
Tập tin: Thời khoa biểu Khóa 17