Đánh giá chất lượng

Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2021 - 2022 - 2023

File đính kèm
Tập tin: Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2021
Tập tin: Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2022
Tập tin: Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2023