Trung tâm Tuyển sinh và Đào tạo bồi dưỡng

Chức năng, nhiệm vụ

1.1. Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác truyền thông, tuyển sinh các hệ bậc đào tạo, bồi dưỡng trong Nhà trường; tổ chức quản lý và thực hiện công tác đào tạo thường xuyên, bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội, đào tạo liên thông vừa học vừa làm; Tổ chức quản lý, cấp phát chứng chỉ, chứng nhận chuyên môn nghiệp vụ theo quy chế hiện hành.

1.2. Nhiệm vụ 

Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện công tác truyền thông đối ngoại, phát triển thương hiệu, quảng bá hình ảnh của Trường thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh các hệ bậc đảm bảo chỉ tiêu đề ra; Phối hợp quản lý xây dựng các chương trình đào tạo thường xuyên và bồi dưỡng ngắn hạn theo nhu cầu xã hội và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

1.3. Nhiệm vụ 

TTHọ và tênChức vụ
1Nguyễn Văn HàGiám đốc 
2Huỳnh Ngọc TuấnPhó Giám đốc
3Nguyễn Thị KhuyênGV kiêm nhiệm
4Trần Thị Thục QuyênGV kiêm nhiệm
5Cao Việt TrungChuyên viên
6Nguyễn Yên ThảoChuyên viên
7Nguyễn Thị Ân OanhChuyên viên