Phòng Tổ chức - Hành chính

Chức năng, nhiệm vụ

1.1. Chức năng 

Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác tổ chức nhân sự, hành chính - tổng hợp, thẩm định văn bản và thanh tra - pháp chế trong nhà trường. 

1.2. Nhiệm vụ 

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, nhân sự; công tác hành chính - tổng hợp; công tác rà soát, thẩm định văn bản, công tác thanh tra, chính trị nội bộ; kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân, phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định.

1.3. Nhân sự

TTHọ và tênChức vụ
1Đặng Xuân TrườngTrưởng phòng
2Nguyễn Mạnh CôngPhó Trưởng phòng
3Phan Đức HậuPhó Trưởng phòng
4Lê Thị HồngChuyên viên
5Thân Văn HàChuyên viên
6Nguyễn Thị Huyền MiCán sự
7Lê Thanh ThiệnLái xe