Phòng Tài chính - Kế toán

Chức năng, nhiệm vụ

1.1. Chức năng

Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác kế hoạch, tài chính - kế toán.

1.2. Nhiệm vụ

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tài chính; thống kê; công tác quản lý tài chính và tài sản, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

1.3. Nhân sự

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Đức Phổ

Trưởng Phòng

2

Phan Thị Mỹ Ngần

GV kiêm nhiệm

3

Nguyễn Thị Phượng

GV kiêm nhiệm

4

Lê Hoàng Mai

Chuyên viên