Phòng Tài chính - Kế toán

Chức năng, nhiệm vụ

1.1. Chức năng

Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện về công tác tài chính, kế toán của Trường.

1.2. Nhiệm vụ

a. Lập kế hoạch tài chính theo quy định của pháp luật và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;

b. Thực hiện công tác lập kế hoạch tài chính cùng chính sách xây dựng dự toán hoạt động tài chính hàng quý, năm theo quy định của pháp luật và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;

c. Thực hiện quản lý tài chính, công tác kế toán theo nội dung tại các Nghị định có hiệu lực hiện hành của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp có thu, các văn bản hướng dẫn có liên quan của các cơ quan quản lý nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ của Trường;

d. Thực hiện công tác kho, quỹ, công tác quản lý thu - chi các nguồn kinh phí của Trường, theo quy định của pháp luật và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;

đ. Thực hiện công tác quyết toán tài chính, công tác kiểm kê, thanh lý tài sản, công tác kiểm toán hàng năm, theo quy định của pháp luật và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.