Giấy chứng nhận KĐCL

Quyết định số: 50/QĐ-KĐGDVN ngày 21/5/2024 về việc công nhận kết quả đánh giá ngoài đạt tiêu chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Trường Cao đẳng Thương mại