Phòng Quản lý đào tạo

Chức năng, nhiệm vụ 

1.1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác đào tạo trung cấp, cao đẳng chính quy và hợp tác quốc tế về đào tạo.

1.2. Nhiệm vụ

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đào tạo chính quy, công tác khảo thí và hoạt động hợp tác quốc tế theo quy định hiện hành; tổ chức quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

1.3. Nhân sự

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Bùi Thị Lệ

Trưởng Phòng

2

Trần Thị Thanh Tâm

Phó Trưởng Phòng

3

Dương Hồng Vinh

GV kiêm nhiệm

4

Hồ Thị Bích Thảo

GV kiêm nhiệm

5

Văn Thị Diệu LInh

GV kiêm nhiệm

6

Trần Thị Yến Linh

Chuyên viên 

7

Dương Thị Ánh Nguyệt

Chuyên viên