Phòng Quản trị cơ sở vật chất

Chức năng, nhiệm vụ

1.1. Chức năng

Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác quản trị cơ sở vật chất (tài sản, máy móc, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học); công tác đầu tư, xây dựng cơ bản; tổ chức công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ trong Nhà trường.

1.2. Nhiệm vụ

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác quản trị, quản lý trang thiết bị, cơ sở vật chất, tổ chức duy tu bảo dưỡng đảm bảo vận hành trơn tru; Thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm tài sản, trang thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm; Quản lý cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu; Thực hiện công tác vệ sinh môi trường trong khuôn viên trường, giảng đường, lớp học. Tổ chức thực hiện công tác thường trực, bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, bão lũ;  Phục vụ trang, thiết bị giảng dạy thực hành tại các phòng, nhà thực hành và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

1.3. Nhân sự

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Hoàng Trung Dũng

Trưởng phòng

2

Nguyễn Duy Sơn

Chuyên viên

3

Nguyễn Khắc Thái

Chuyên viên

4

Ngô Quốc Bình

Nhân viên kỹ thuật

5

Nguyễn Hoàng Thi

Chuyên viên

6

Đậu Thị Hường

Chuyên viên