Phòng Công tác học sinh, sinh viên

Chức năng, nhiệm vụ

1.1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý học sinh sinh viên, quản lý khu nội trú, công tác y tế trường học và hoạt động quan hệ doanh nghiệp.

1.2. Nhiệm vụ

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, công tác quản lý HSSV, tư vấn học đường, đối thoại HSSV, quản lý khai thác khu KTX; tổ chức công tác CVHT/GVCN; giải quyết chế độ chính sách với người học, công tác y tế trường học, công tác quan hệ doanh nghiệp, giới thiệu việc làm và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

1.3. Nhân sự

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Võ Thị Phương Anh

Phó Trưởng phòng phụ trách phòng

2

Tống Thị Thuỳ Vân

Chuyên viên

3

Phùng Thị Thanh Vân

GV kiêm nhiệm

4

Đinh Văn Tân

GV kiêm nhiệm

5

Nguyễn Thị Thảo

Y tế cơ quan

6

Lê Thanh Hà

Chuyên viên