BAN GIÁM HIỆU

TS. Võ Hồng Sơn
HIỆU TRƯỞNG
TS. Nguyễn Tri Vũ
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
ThS. Trần Văn Sang
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
TS. Nguyễn Quý Nhẫn
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Thông tin chi tiết về Ban Giám hiệu:

Ban giám hiệu

Lĩnh vực công tác

Điện thoại

TS. Võ Hồng Sơn - Hiệu trưởng

Lãnh đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:
- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Bộ Công Thương, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và Hội đồng Trường về hoạt động của Trường theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Thương mại; theo Luật GDNN và Điều lệ trường Cao đẳng;
- Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: Chiến lược phát triển; tài chính; tổ chức nhân sự; đầu tư, xây dựng cơ bản; chuyển đổi số; phát triển thương hiệu; quan hệ ngoại giao; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; và hoạt động thanh tra, giám sát trong nhà trường.
- Phụ trách, chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đánh giá hiệu quả công việc theo chức năng, nhiệm vụ của phòng Tài chính - Kế toán; Trung tâm Công nghệ thông tin, Tư liệu, Thư viện;
- Đảm nhiệm vị trí chủ tịch các Hội đồng theo Điều lệ Trường Cao đẳng;
- Là chủ tài khoản, quyết định chi tiêu, sử dụng các nguồn tài chính của trường theo quy định của Pháp luật, của Bộ Công Thương và Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường;
- Trực tiếp điều hành hoặc phân công Phó Hiệu trưởng khác đảm nhiệm mảng công việc của Phó Hiệu trưởng vắng mặt;
- Tham gia sinh hoạt tại phòng Tài chính - Kế toán.

Điện thoại: 0236.3813919 (Line 121)

TS. Nguyễn Tri Vũ - Phó Hiệu trưởng

Lãnh đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:
- Giúp Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: Tổ chức quản lý đào tạo, hợp tác quốc tế;
- Phụ trách, chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đánh giá hiệu quả công việc theo chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản lý đào tạo và các Khoa (Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Du lịch, Khoa Kế toán - Tài chính, Khoa Ngoại Ngữ, Khoa Khoa học cơ bản).
- Chủ tịch một số Hội đồng theo Điều lệ Trường Cao đẳng, do Hiệu trưởng quyết định;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự ủy quyền hoặc phân công của Hiệu trưởng;
- Tham gia sinh hoạt tại phòng Quản lý đào tạo.

Điện thoại: 0236.3759881 (Line 119)

ThS. Trần Văn Sang - Phó Hiệu trưởng

Lãnh đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:
- Giúp Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: Tổ chức-cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; Thanh tra pháp chế; Thi đua khen thưởng; Chế độ chính sách; Mua sắm, sửa chữa, bảo trì CSVC-trang thiết bị; Phòng cháy chữa cháy; Lễ tân, khánh tiết các sự kiện của Trường; Công tác an ninh trật tự, cảnh quan, môi trường; phòng chống thiên tai; Phối hợp công tác với các tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên trong Nhà trường;
- Phụ trách, chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đánh giá hiệu quả công việc theo chức năng, nhiệm vụ của phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Quản trị cơ sở vật chất;
- Chủ tịch một số Hội đồng theo Điều lệ Trường Cao đẳng, do Hiệu trưởng quyết định;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự ủy quyền hoặc phân công của Hiệu trưởng;
- Tham gia sinh hoạt tại phòng Quản trị cơ sở vật chất.

Điện thoại: 0236.3662069 (Line 118)

TS. Nguyễn Quý Nhẫn - Phó Hiệu trưởng

Lãnh đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:
- Giúp Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: Hoạt động Khoa học, chuyển giao công nghệ; Hoạt động đảm bảo chất lượng; Phát triển chương trình đào tạo, tài liệu chuyên môn; Quan hệ doanh nghiệp; Công tác sinh viên, cựu sinh viên; Phụ trách công tác Công đoàn;
- Phụ trách, chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đánh giá hiệu quả công việc theo chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng; phòng công tác HSSV; trung tâm Tuyển sinh và Đào tạo bồi dưỡng; kiêm Trưởng phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng.
- Chủ tịch một số Hội đồng theo Điều lệ Trường Cao đẳng, do Hiệu trưởng quyết định;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự ủy quyền hoặc phân công của Hiệu trưởng;
- Tham gia sinh hoạt tại phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng.

Điện thoại: 0236.3811053 (Line 136)