Trung tâm Công nghệ thông tin - Tư liệu - Thư viện

Chức năng, nhiệm vụ

1.1. Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai hoạt động chuyển đổi số; quản lý tổ chức hệ thống tư liệu, thư viện trong Nhà trường.

1.2. Nhiệm vụ

Triển khai ứng dụng KHCN và chuyển đổi số trong Nhà trường; Quản lý triển khai việc cập nhật website Nhà trường theo phân quyền; Quản lý hệ thống hạ tầng, phần mềm; an toàn, bảo mật CSDL; an ninh mạng; Tổ chức xây dựng, khai thác thông tin tư liệu, học liệu số và thư viện và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

1.3. Nhân sự

TTHọ và tênChức vụ
1Lê Trần Thanh HiếuGiám đốc
2Lê Đắc HiếuChuyên viên
3Phạm Trần Thảo LinhChuyên viên
4Nguyễn Thị LýNhân viên