Danh sách thi KTHP HK1, 2023-2024 (K16 & TC9+) (có điều chỉnh)

Danh sách thi KTHP HK1, 2023-2024 (K16 & TC9+) điều chỉnh danh sách môn Tiếng Anh của các lớp TC9+.

Xem ở file đính kèm.

File đính kèm
Tập tin: Danh sách thi KTHP HK1, 2023-2024 (K16)
Tập tin: Danh sách thi KTHP HK1, 2023-2024 (TC9+)