Kế hoạch thi kết thúc chương trình môn học GDTC khóa 17 học kỳ II năm học 2023 - 2024

Sinh viên xem file chi tiết đính kèm

File đính kèm
Tập tin: Kế hoạch thi kết thúc chương trình môn học GDTC khóa 17 học kỳ II năm học 2023 - 2024