Giải bóng đá truyền thống sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại lần thứ X - năm 2023

 

=>Chi tiết sinh viên xem Điều lệ giải trong file đính kèm!

File đính kèm
Tập tin: Điều lệ Giải bóng đá truyền thống sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại lần thứ X - năm 2023