Chương trình đào tạo cao đẳng chế biến món ăn nhằm đào tạo ra nguồn nhân lực có năng lực nghề nghiệp cung cấp trực tiếp cho các nhà hàng, khách sạn về dịch vụ kinh doanh ăn uống.  Người lao động có kiến thức lý thuyết, kỹ năng thực hành tương ứng với trình độ cao đẳng, có thái độ nghề nghiệp, đạo đức, sức khỏe, khả năng sáng tạo nâng cao được chất lượng sản phẩm, năng xuất lao động, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập Quốc tế và khu vực đảm bảo người lao động có thể tự tạo được việc làm hoặc xin được việc làm và tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

-  Kiến thức:

  + Trình bày được cấu tạo và nguyên liệu và quy trình chế biến;

  + Giải thích được quy trình và phương pháp chế biến món ăn;

+ Tra cứu được các tài liệu kỹ thuật chế biến món ăn;

+ Giải thích được nội dung các công việc trong quy trình chế biến;

+ Trình bày được các chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá chất lượng của từng món ăn;

+ Giải thích được các phương pháp chẩn đoán sai hỏng của các bước trong quy trình chế biến;

+ Trình bày được các yêu cầu cảm quan đánh giá sản phẩm;

+ Trình bày được các nội dung, ý nghĩa của kỹ thuật an toàn, phòng chống cháy nổ và vệ sinh;

+ Phân tích được các kỹ năng, thao tác cơ bản trong chế biến món ăn;

+ Trình bày được phương pháp quản lý, kinh doanh dịch vụ ăn uống; nguyên tắc và phương pháp lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá các quá trình thực hiện trong phạm vi của ngành, nghề chế biến món ăn;

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

- Kỹ năng:

+ Lựa chọn đúng, sử dụng thành thạo và bảo quản được các loại dụng cụ, thiết bị, nguyên liệu, gia vị trong ngành, nghề chế biến món ăn; 

+ Phát hiện chính xác và đầy đủ các sai hỏng trong quá trình chế biến món ăn;

+ Lập được quy trình chế biến các món ăn;

+ Thực hiện các công việc sơ chế, tạo hình, phối hợp nguyên liệu gia vị, làm chín đúng quy trình, quy phạm, đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn lao động;

+ Tổ chức và quản lý được quá trình chế biến món ăn tương ứng với trình độ được đào tạo;

+ Thực hiện tốt các nội dung 5S;

+ Đánh giá được món ăn đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn;

+ Tiếp nhận và chuyển giao được các công nghệ mới trong lĩnh vực chế biến món ăn;

+ Lập được kế hoạch chế biến; tổ chức và quản lý các hoạt động chế biến món ăn đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn lao động và vệ sinh an toàn thực phẩm;

+ Có khả năng đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cho người học ở trình độ thấp hơn.

+ Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề;

+ Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm;

+ Có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức cộng đồng, tinh thần trách nhiệm tốt, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ Hợp lý, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc;

+ Tinh thần hợp tác nhóm tốt, chủ động thực hiện công việc được giao và có tác phong công nghiệp;

+ Chấp hành nghiêm quy định về bảo hộ lao động, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy;

+ Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

Mã MH

Tên môn học

Số tín chỉ

Thời gian (tiết, giờ)

Tổng số

I

Các môn học chung

12

255

MH 01

Chính trị

2

30

MH 02

Pháp luật

1

15

MH 03

Giáo dục thể chất

1

30

MH 04

Giáo dục Quốc phòng – An ninh

2

45

MH 05

Tin học

2

45

MH 06

Tiếng Anh

4

90

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

43

1217

1

Các môn học, mô đun cơ sở

13

255

MH 07

Phương pháp xây dựng thực đơn 

2

40

MH 08

Khoa học hàng thực phẩm

2

40

MH 09

Tổ chức sản xuất TBDC nhà bếp

3

55

MH 10

An toàn thực phẩm 

2

40

MH 11

Dinh dưỡng ăn uống

2

40

MH 12

Văn hóa ẩm thực

2

40

2

Các môn học, mô đun chuyên môn

26

880

MH 13

Phương pháp chế biến món ăn

2

40

MH 14

Sự biến đổi các chất trong chế biến món ăn

2

40

MĐ 15

Tiếng Anh chuyên ngành Chế biến

2

48

MĐ 16

Kỹ thuật chế biến bánh

2

56

MĐ 17

Kỹ thuật thao tác cơ bản

2

56

MĐ 18

Kỹ thuật chế biến món ăn á 1

4

140

MĐ 19

Kỹ thuật chế biến món ăn á 2

4

140

MĐ 20

Thực tập Doanh nghiệp

8

360

MĐ 21

Kỹ thuật chế biến món Âu

2

56

MĐ 22

Nghiệp vụ bàn

2

56

 

Tổng

55

1442

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

- Chế biến món ăn á;

- Chế biến món ăn âu ;

- Chế biến món bánh ;

- Chế biến món kem;

- Cắt tỉa tạo hình trang trí sản phẩm ăn uống;

- Tư vấn dịch vụ trong lĩnh vực chế biến món ăn;

- Kiểm định chất lượng món ăn;

- Quản lý bộ phận chế biến món ăn ở các nhà hàng, khách sạn; 

- Học liên thông từ cao đẳng lên đại học

Tư vấn: 0901 645 245