Chương trình Kế toán doanh nghiệp nhằm đào tạo nhân viên kế toán trình độ trung cấp làm việc tại các loại hình doanh nghiệp. Có kiến thức cơ bản về kinh doanh, luật, kế toán; có kỹ năng thực hành thành thạo về kế toán chi tiết các phần hành, kế toán tổng hợp và kê khai, quyết toán một số loại thuế chủ yếu trong doanh nghiệp sử dụng được các công cụ hỗ trợ; có đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật tốt, có năng lực làm việc và đáp ứng nhu cầu xã hội.

- Kiến thức

+ Hiều được những kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật và luật liên quan đến kế toán, thuế.

+ Hiểu được các nhiệm vụ: Kế toán quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, Kế toán vật tư và tài sản cố định, Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, Kế toán chi phí sx - giá thành, Kế toán mua hàng và bán hàng hóa – thành phẩm, kế toán thanh toán; kế toán tổng hợp và báo cáo thuế.

+ Hiểu được phương pháp lập và tiếp nhận chứng từ; ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp; kiểm tra đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp; sắp xếp, lưu trữ chứng từ và sổ kế toán ở các phần hành kế toán: Kế toán quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, Kế toán vật tư và tài sản cố định, Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, Kế toán chi phí sản xuất - giá thành, Kế toán mua hàng và bán hàng hóa - thành phẩm, kế toán thanh toán; kế toán tổng hợp và báo cáo thuế.

- Kỹ năng

+ Thực hiện được các nhiệm vụ: Kế toán quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, Kế toán vật tư và tài sản cố định, Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, Kế toán chi phí - giá thành, Kế toán mua hàng và bán hàng hóa - thành phẩm, kế toán thanh toán; kế toán tổng hợp và báo cáo thuế.

+ Lập được các loại chứng từ; thực hiện được việc ghi sổ kế toán và kiểm tra đối chiếu số liệu giữa sổ chi tiết và tổng hợp; sắp xếp, lưu trữ chứng từ và sổ kế toán ở các phần hành kế toán: Quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, vật tư và tài sản cố định, tiền lương và các khoản trích theo lương, chi phí sx - giá thành, Kế toán mua hàng và bán hàng hóa - thành phẩm, kế toán thanh toán; kế toán tổng hợp và báo cáo thuế.

  + Sử dụng các công cụ hỗ trợ, như: Tin học, ngoại ngữ, kỹ năng mềm, soạn thảo văn bản để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn sâu của ngành đào tạo.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, thái độ cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và nghiêm túc đối với nghề kế toán tại các doanh nghiệp.

+ Có ý thức học tập rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn, chủ động cập nhật những thay đổi về luật, chế độ kế toán cũng như các phần mềm kế toán để thực hiện tốt công tác kế toán trong doanh nghiệp.

+ Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

TT

Tên môn học

Tổng số

Tín chỉ

Giờ

I. Các môn học chung

11,5

255

MH1

Chính trị

1,5

30

MH2

Pháp luật

1

15

MH3

Giáo dục thể chất

1

30

MH4

Giáo dục quốc phòng và An ninh

2

45

MH5

Tin học

2

45

MH6

Ngoại ngữ (Anh văn)

4

90

II. Các môn học chuyên môn

50

1.320

II.1. Môn học cơ sở

8

180

MH7

Nguyên lý kế toán

2,5

60

MH8

Tài chính doanh nghiệp

2

45

MH9

Kinh tế vi mô

1,5

30

MH10

Thống kê kinh doanh

2

45

II.2. Môn học chuyên môn sâu

39

1080

MH11

Tổ chức công tác kế toán

2

45

MH12

Kế toán vật tư và tài sản cố định

3,5

75

MH13

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

2

45

MH14

Kế toán chi phí sản xuất - giá thành

2,5

60

MH15

Kế toán mua hàng và bán hàng hóa - thành phẩm

2,5

60

MH16

Kế toán thanh toán

2,5

60

MH17

Kế toán quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng

2

45

MH18

Kế toán chi phí kinh doanh, doanh thu - chi phí hoạt động tài chính, thu nhập - chi phí khác.

2,5

60

MH19

Kế toán tổng hợp

3

75

MH20

Ứng dụng phần mềm trong kế toán

2,5

60

MH21

Thuế và Báo cáo thuế

3

75

MH22

Thực hành nghề nghiệp

5

150

MH23

Thực tập tốt nghiệp

6

270

II.3. Môn học tự chọn (chọn 2 trong 4 môn)

3

60

MH24

Nghiệp vụ hành chính văn phòng

1,5

30

MH25

Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh

1,5

30

MH26

Soạn thảo văn bản

1,5

30

MH27

Thương mại điện tử

1,5

30

Tổng cộng

61,5

1.575

- Sau khi học xong nghề Kế toán doanh nghiệp, học sinh có cơ hội làm kế toán viên các loại hình doanh nghiệp tại các vị trí như: Kế toán vật tư và tài sản cố định, Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, Kế toán chi phí sản xuất - giá thành, Kế toán mua hàng và bán hàng hóa - thành phẩm, Kế toán thanh toán, Kế toán quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, Kế toán thuế.

- Có khả năng tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

- Sau một thời gian công tác và học tập nâng cao trình độ có thể phát triển đến vị trí trưởng/phó phòng.

Tư vấn: 0901 645 245