Thời khóa biểu khóa 15,16 cả HK1 (2023-2024); Thời khóa biểu và danh sách SV khóa 16 học môn Giáo dục thể chất cả HK1 (2023-2024)

1. Thời khóa biểu khóa 15,16 cả HK1 (2023-2024) ==> Xem tại đây

 2. Thời khóa biểu khóa 16 học môn Giáo dục thể chất cả HK1 (2023-2024) ==> Xem tại đây

 3. Danh sách SV khóa 16 học môn Giáo dục thể chất cả HK1 (2023-2024) ==> Xem tại đây

* Ghi chú

1. Thời khóa biểu chính khóa 15,16 HK1 (2023-2024) từ ngày 7/8/2023 đến ngày 9/12/2023, kế hoạch tổ chức thi từ ngày 25/12/2023 đến ngày 7/01/2024;

    GV và SV nghỉ lễ 02/9 từ ngày 01/9/2023 đến ngày 4/9/2023; Việc dạy và học bù ngày 01/9/2023 và ngày 4/9/2023 sẽ thực hiện lần lượt vào ngày 11,12/12/2023;

2. Thời khóa biểu môn giáo dục thể chất khóa 16 HK1 (2023-2024) từ ngày 7/8/2023 đến ngày 17/11/2023, kế hoạch tổ chức thi GDTC từ ngày 23/11/2023 đến ngày 30/11/2023; 

    GV và SV nghỉ lễ 02/9 từ ngày 01/9/2023 đến ngày 4/9/2023; Việc dạy và học bù ngày 01/9/2023 và ngày 4/9/2023 sẽ thực hiện lần lượt vào ngày 21,22/11/2023.