Điều chỉnh - Kế hoạch bố trí lịch thi KTMH HK2, 2023-2024 (CĐ)

Phòng Quản lý đào tạo thông báo Điều chỉnh - Kế hoạch bố trí lịch thi KTMH HK2, 2023-2024 (CĐ)

Cụ thể: 

  • Suất 9g30 ngày 17/06/2024 sang 13g30 17/06/2024
  • Suất 9g30 ngày 18/06/2024 sang 13g30 18/06/2024
  • Suất 9g30 ngày 19/06/2024 sang 13g30 19/06/2024

Các suất thi còn lại không thay đổi.

Xem file đính kèm.

File đính kèm
Tập tin: Kế hoạch bố trí lịch thi KTMH HK2, 2023-2024 (CĐ)