Danh sách thi cuối kỳ HK2, 2023-2024 (TC9+) - (môn Văn hóa)

Danh sách thi cuối kỳ HK2, 2023-2024 (TC9+) - (môn Văn hóa) (Xem ở file đính kèm).

Chú ý: Học sinh có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút, mang theo Thẻ HS/Giấy tờ tùy thân có ảnh để xuất trình khi vào phòng thi.

File đính kèm
Tập tin: Danh sách thi cuối kỳ HK2, 2023-2024 (TC9+) - (môn VH)