BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI
DANH SÁCH SV CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC NCKH
 (NĂM HỌC 2020 - 2021)
TT Họ và tên Lớp Ghi chú
1 Nguyễn Thiên Nhiên 13MK12.1  
2 Lê Thị An 13MK12.1  
3 Nguyễn Thị Yến 13MK12.1  
4 Trần Thị Ngọc Ánh 13QT13.1  
5 Trần Thị Hồng  Phượng 13QT13.1  
6 Lê Thị Yến Nhi 13QT13.1  
7 Lê Dạ Hương Thảo 13QT13.1  
8 Trần Văn Châu 13QT13.1  
9 Nguyễn Thị 13QT13.1  
10 Trần Thị Thu Hiền 13QT13.1  
11 Phan Văn Khoa 13QT13.2  
12 Nguyễn Phước Tăng 13QT13.2  
13 Dương Thị Thảo Hiền 13QT13.2  
14 Châu Thị Quỳnh Diễm 13QT13.2  
15 Bùi Thanh  Chương 13QT13.2  
16 Đỗ Phú  Toàn 13QT13.2  
17 Vũ Lâm  Phương 13QT13.2  
18 Đào Thị Ngọc Thi 13QT13.2  
19 Lê Thị Ngọc 14QT14.1  
20 Ngô Hồng Thủy Chiêu 14QT14.1  
21 Nguyễn Thị  Thùy 14QT14.1