BỘ CNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI
DANH SCH SV ĐẠT HỌC BỔNG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021
CAO ĐẲNG KHA 13, 14
TT M số HSSV Họ v tn Ngày sinh Lớp Học tập Rn luyện Xếp loại
HB
Ghi ch
TBC Xếp loại Điểm Loại
1 136340302102 Phạm Thị Ngọc Anh 20/11/2000 13KD11.1 4.00 Xuất sắc 93 Xuất sắc Xuất sắc  
2 136340302121 Phng Thị Nhung 17/06/2001 13KD11.1 4.00 Xuất sắc 93 Xuất sắc Xuất sắc  
3 136340302211 Ninh Thị Hậu 30/06/2000 13KD11.2 4.00 Xuất sắc 93 Xuất sắc Xuất sắc  
4 136220202132 L Thị Thu Qu 08/04/1998 13TM2.1 4,00 Xuất sắc 93 Xuất sắc Xuất sắc  
5 136340404114 Trần Thị Thu Hiền 21/04/2001 13QT13.1 4,00 Xuất sắc 98 Xuất sắc Xuất sắc  
6 136340404230 Nguyễn Phước Tăng 22/06/2001 13QT13.2 4,00 Xuất sắc 98 Xuất sắc Xuất sắc  
7 136340404205 Bi Thanh Chương 09/09/2000 13QT13.2 4,00 Xuất sắc 98 Xuất sắc Xuất sắc  
8 136810101508 Nguyễn Thị Linh Hương 24/01/2001 13QD12.5 4,00 Xuất sắc 93 Xuất sắc Xuất sắc  
9 136810101520 Nguyễn Dương Kim Ngn 01/01/2001 13QD12.5 4,00 Xuất sắc 93 Xuất sắc Xuất sắc  
10 136810201630 L Thị Quỳnh Như 03/01/2001 13QK7.6 4,00 Xuất sắc 93 Xuất sắc Xuất sắc  
11 136810201240 Dương Ngọc Anh Thư 17/12/2001 13QK7.2 4,00 Xuất sắc 93 Xuất sắc Xuất sắc  
12 136340101109 V Văn Minh Mẫn 22/01/2001 13NT13.1 4,00 Xuất sắc 92 Xuất sắc Xuất sắc  
13 136810205132 L Thị Ly 25/08/2001 13QH7.1 4,00 Xuất sắc 92 Xuất sắc Xuất sắc  
14 136810201421 L Thị Quỳnh Lưu 20/05/2001 13QK7.4 4,00 Xuất sắc 92 Xuất sắc Xuất sắc  
15 136340101121 H̀ Thị Thuỳ Trang 05/02/2001 13NT13.1 4,00 Xuất sắc 91 Xuất sắc Xuất sắc  
16 136340101110 Trần Thị Mỹ Na 20/10/1998 13NT13.1 4,00 Xuất sắc 90 Xuất sắc Xuất sắc  
17 136340101101 Nguyễn Thị Bảo Dung 20/11/2001 13NT13.1 4,00 Xuất sắc 90 Xuất sắc Xuất sắc  
18 146340302214 Phạm Thị Hương 30/07/1997 14KD12.2 4.00 Xuất sắc 93 Xuất sắc Xuất sắc  
19 146340302112 Đậu Thị Hường 30/10/2001 14KD12.1 4.00 Xuất sắc 92 Xuất sắc Xuất sắc  
20 146220202117 Nguyễn Thị Lin 19/11/2002 14TM3.1 4,00 Xuất sắc 93 Xuất sắc Xuất sắc  
21 146340117108 Dương Thị Ngn 21/02/2002 14MD3.1 4,00 Xuất sắc 98 Xuất sắc Xuất sắc  
22 146340404144 Nguyễn Thị Thy 20/07/2000 14QT14.1 4,00 Xuất sắc 98 Xuất sắc Xuất sắc  
23 146340118152 Trịnh Thị Trang 20/09/1999 14MK13.1 4,00 Xuất sắc 95 Xuất sắc Xuất sắc  
24 146340102113 Ng Cng Mẫn 06/07/2000 14KM1.1 4,00 Xuất sắc 92 Xuất sắc Xuất sắc  
25 146810205102 V Thị Tr Dn 10/02/2002 14QH8.1 4,00 Xuất sắc 93 Xuất sắc Xuất sắc  
26 146810205127 Hong Thanh Thin 12/12/2000 14QH8.1 4,00 Xuất sắc 93 Xuất sắc Xuất sắc  
27 146810201604 Nguyễn Thị Xun Diểm 22/02/2002 14QK8.6 4,00 Xuất sắc 93 Xuất sắc Xuất sắc  
28 146810205113 Phạm Thị Kim Loan 16/02/2002 14QH8.1 4,00 Xuất sắc 93 Xuất sắc Xuất sắc  
29 146810201630 Phan Thị Như Quỳnh 30/07/2002 14QK8.6 4,00 Xuất sắc 93 Xuất sắc Xuất sắc  
30 146810201444 Huỳnh Mỹ 03/03/2001 14QK8.4 4,00 Xuất sắc 93 Xuất sắc Xuất sắc  
31 146810101312 Nguyễn Hong Lnh 03/01/2002 14QD13.3 4,00 Xuất sắc 93 Xuất sắc Xuất sắc  
32 146810201537 Trần Thuỳ Trn 01/09/2001 14QK8.5 4,00 Xuất sắc 93 Xuất sắc Xuất sắc  
Đà Nẵng, ngày 01 tháng 12 năm 2021
PHNG ĐO TẠO