TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI  CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     PH̉NG CÔNG TÁC CT&SV                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


             Số: 01/TB-CTCT&SV                                                                              

 

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung hồ sơ xét miễn, giảm học phí;
xét chế độ chính sách nội trú HK2 (năm học 2016-2017)

 

 

Căn cứ vào Quyết định số 597/QĐ-CĐTM ngày 27/10/2016 của Hiệu trường Trường Cao đẳng Thương mại quy định về việc xét miễn giảm học phí trong SV hệ chính quy.

Căn cứ vào Quyết định số 593/QĐ-CĐTM ngày 25/10/2016 của Hiệu trường Trường Cao đẳng Thương mại Quy định chế độ chính sách nội trú trong SV hệ chính quy.

Pḥng Công tác CT&SV thông báo cho những SV thuộc các đối tượng được hưởng chế độ miễn, giảm học phí; chế độ chính sách nội trú cụ thể như sau:

1. Đối tượng, thủ tục xét:

- Đối tượng xét: SV bậc cao đẳng hệ chính quy thuộc đối tượng miễn, giảm học phí đă được quy định tại Quyết định 597/QĐ-CĐTM và SV cao đẳng 10 được quy định tại Quyết định 593/QĐ-CĐTM.

- Thủ tục xét:

   + Tất cả các trường hợp SV đă được hưởng chế độ miễn, giảm học phí, chế độ chính sách nội trú học kỳ 1 (2016-2017) nhà trường tiếp tục xét trong học kỳ 2 (SV không cần nộp lại hồ sơ xét ngoại trừ những SV thuộc các đối tượng dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo; dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo và cận nghèo có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xă hội đặc biệt khó khăn phải bổ sung Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do UBND xă (phường) cấp năm 2017).

   + Các trường hợp khác thuộc diện miễn, giảm học phí, chính sách nội trú theo các quyết định trên (nhưng chưa làm hồ sơ) phải hoàn chỉnh thủ tục theo quy định xét miễn giảm học phí và xét chế độ chính sách nội trú.

2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

      + Thời gian: Từ ngày 01/03/2017 đến ngày 10/03/2017

      + Địa điểm: Pḥng Công tác CT&SV.

3. Tổ chức thực hiện

- Các khoa, CVHT triển khai kịp thời và hướng dẫn SV tham khảo quy định, thủ tục trên website Nhà trường.

- Mọi sự chậm trễ, nhà trường không chịu trách nhiệm giải quyết.

         Các vấn đề khác liên hệ pḥng Công tác CT&SV để được hướng dẫn và giải đáp.

                                                                             Đà Nẵng, ngày 01 tháng 03 năm 2017

                                                                                                           

                                                                                                  TP.CÔNG TÁC CT&SV

Nơi nhận:                                                                                                                                              

- Giám hiệu;

- Các đơn vị liên quan;                                                                                                                    (Đă kư)

- CVHT, lớp SV;                                                                                                                        

- Website nhà trường (thông báo);                                                                                                      

- Lưu P.CTCT&SV.                                                                                                         VƠ HỒNG SƠN