BỘ CÔNG THƯƠNG                 CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                         

                   Số: 644/QĐ-CĐTM                                              Đà Nẵng, ngày 24 tháng 11  năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xét miễn giảm học phí và chế độ ưu đăi chính sách trong HSSV

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI

 

Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ- CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ về việc quy định cơ chế thu, quản lư học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Thông tư 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xă hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 690/QĐ-CĐTM ngày 27/8/2015 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Thương mại;

Căn cứ Quyết định số 597/QĐ-CĐTM ngày 27/10/2016 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định xét miễn giảm học phí trong HSSV hệ chính quy;

Theo biên bản Hội đồng xét học bổng - chế độ chính sách họp ngày 14/11/2016 và đề nghị của ông Trưởng pḥng Công tác Chính trị & SV,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Nay xét miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2016-2017 cho: 62 SV Cao đẳng khóa 07, 08, 09, 10 của trường (có danh sách kèm theo).

Điều 2.  Những sinh viên có tên trên được hưởng chính sách ưu tiên theo chế độ hiện hành.

Điều 3.  Trưởng các đơn vị liên quan, Cố vấn học tập và những sinh viên có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                                         

- Như điều 3;                                                                                          (Đă kư)        

- Lưu VT, CTCT&SV.                                                                                       

 

                                                                             TS. Đinh Văn Tuyên