BỘ CÔNG THƯƠNG                 CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                         

                   Số: 645/QĐ-CĐTM                                              Đà Nẵng, ngày 24 tháng 11  năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xét chế độ chính sách nội trú trong Sinh viên

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI

 

Căn cứ Quyết định 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp;

Căn cứ Thông tư 12/2016/TTLT - BLĐTBXH - BGDĐT - BTC ngày 16/06/2016 hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp;

Căn cứ Quyết định số 690/QĐ-CĐTM ngày 27/8/2015 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Thương mại;

Căn cứ Quyết định số 593/QĐ-CĐTM ngày 25/10/2016 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định chế độ chính sách nội trú trong SV hệ chính quy;

Theo biên bản Hội đồng xét học bổng - chế độ chính sách họp ngày 14/11/2016 và đề nghị của ông Trưởng pḥng Công tác Chính trị & SV,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Nay xét chế độ chính sách nội trú học kỳ 1 năm học 2016-2017 cho:

10 SV Cao đẳng khóa 10 của trường (có danh sách kèm theo).

Điều 2.  Những sinh viên có tên trên được hưởng chính sách ưu tiên theo chế độ hiện hành.

Điều 3.  Trưởng các đơn vị liên quan, Cố vấn học tập và những sinh viên có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                                         

- Như điều 3;                                                                                            (Đă kư)

- Lưu VT, CTCT&SV.                                                                                       

 

                                                                             TS. Đinh Văn Tuyên