̣ CÔNG THƯƠNG                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


                 Số: 45/QĐ-CĐTM                                         Đà Nẵng, ngày 09 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận kết quả đánh giá rèn luyện trong SV

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI

 

Căn cứ Quyết định số 3167/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/6/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Thương mại;

Căn cứ Quyết định số 690/QĐ-CĐTM ngày 27/08/2015 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Thương mại;

Căn cứ Quyết định số 737/QĐ-CĐTM ngày 07/09/2015 về việc ban hành Quy

định về công tác sinh viên trong Trường Cao đẳng Thương mại;

Căn cứ Quyết định số 715/QĐ-CĐTM ngày 28 tháng 08 năm 2015 về việc ban hành “Quy định đánh giá rèn luyện đối với HSSV” của Trường Cao đẳng Thương Mại;

Xét đề nghị của Ông Trưởng pḥng Công tác Chính trị và sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công nhận kết quả rèn luyện Học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 cho 4005 SV Cao đẳng các khóa hệ chính quy gồm các loại sau:

-      Loại Xuất sắc       258 SV

-      Loại Tốt                986 SV

-      Loại Khá             2406 SV

-      Loại TB khá         312 SV

-      Loại Trung bình     43 SV

                    (có danh sách kèm theo)

Điều 2. Kết quả rèn luyện của từng SV được xem xét là một trong những tiêu chuẩn để xét thi đua, học bổng, xét học tiếp, ngừng học, xét tốt nghiệp; được lưu trong hồ sơ quản lư SV và ghi vào bảng điểm học tập toàn khóa học của từng SV khi ra trường.

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng các đơn vị có liên quan, Cố vấn học tập và những SV có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

                                                                                                     KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 Nơi nhận:                                                                                                     

- Như điều 3;                                                                                             (Đă kư)

- Lưu VT, CTCT&SV.                                                                                    

 

                                                                                                           Nguyễn Tri Vũ