BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐ THƯƠNG MẠI
5 DANH SÁCH SV HƯỞNG HỌC BỔNG HỌC KỲ I,  NĂM HỌC 2016-2017
TT  Mă số HSSV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học tập Rèn luyện Xếp loại
 xét HB
Số tín chỉ đăng kư
/học kỳ
Số tiền HB
/1 học kỳ
TBC Xếp loại Điểm Loại
    CAO ĐẲNG KHÓA 08              
    I. Khoa Kế toán - Kiểm toán              
1 081200102120 Đỗ Thị Thanh Quỳnh 10-07-1996 08KI2.1 4,00 Xuất sắc 96 Xuất sắc Xuất sắc 13 3.412.000
2 081200102106 Nguyễn Thị Thu 25-05-1995 08KI2.1 4,00 Xuất sắc 95 Xuất sắc Xuất sắc 15 3.937.000
3 081200101348 Phạm Thị Minh Nguyệt 01-01-1996 08KD6.3 4,00 Xuất sắc 94 Xuất sắc Xuất sắc 15 3.937.000
4 081200102131 Nguyễn Thị Thùy Trang 10-02-1995 08KI2.1 4,00 Xuất sắc 94 Xuất sắc Xuất sắc 15 3.937.000
5 081200101507 Nguyễn Thị Hạnh 21-11-1996 08KS7.1 4,00 Xuất sắc 90 Xuất sắc Xuất sắc 12 3.150.000
6 081200102113 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 29-12-1996 08KI2.1 4,00 Xuất sắc 90 Xuất sắc Xuất sắc 15 3.937.000
7 081200101519 Đỗ Thị Bích Quyên 22-11-1996 08KS7.1 4,00 Xuất sắc 88 Tốt Xuất sắc 10 2.625.000
8 081200101449 Văn Thị Thảo 23-02-1996 08KT8.1 4,00 Xuất sắc 87 Tốt Xuất sắc 16 3.937.000
    II. Khoa Tài chính - Ngân hàng              
1 081201501209 Dương Thị Kim Oanh 20-02-1996 08TC7.1 3,86 Xuất sắc 87 Tốt Xuất sắc 14 3.675.000
    III. Khoa Quản trị Kinh doanh              
1 081200201315 Trần Thị Thu Hằng 26-09-1996 08QT8.3 4,00 Xuất sắc 100 Xuất sắc Xuất sắc 11 2.887.000
2 081200202184 Trần Thị Hàn Uyên 21-05-1995 08MK7.1 4,00 Xuất sắc 94 Xuất sắc Xuất sắc 13 3.412.000
3 081200201414 Lê Thanh Thảo 14-02-1995 08QC2.1 4,00 Xuất sắc 89 Tốt Xuất sắc 18 3.937.000
4 081200202122 Phạm Thị Lư Huyền 30-08-1995 08MK7.1 4,00 Xuất sắc 88 Tốt Xuất sắc 17 3.937.000
5 081200201322 Trần Thị Cẩm Lành 07-09-1996 08QT8.3 4,00 Xuất sắc 84 Tốt Xuất sắc 13 3.412.000
6 081200201211 Nguyễn Thị Hằng 26-02-1996 08QT8.2 4,00 Xuất sắc 84 Tốt Xuất sắc 9 2.362.000
    IV. Khoa Thương mại & Du lịch              
1 081201604105 Nguyễn Quang Tuấn Đạt 02-04-1996 08QH2.1 4,00 Xuất sắc 94 XSắc Xuất sắc 13 3.412.000
2 081201603470 Huỳnh Thị Ư Vy 15-04-1996 08QK2.4 4,00 Xuất sắc 94 XSắc Xuất sắc 16 3.937.000
3 081201602660 Nguyễn Thị Huyền Trang 27-10-1995 08QD7.6 4,00 Xuất sắc 93 XSắc Xuất sắc 12 3.150.000
4 081201603162 Nguyễn Thị Tú Trinh 18-08-1996 08QK2.1 4,00 Xuất sắc 93 XSắc Xuất sắc 13 3.412.000
5 081201602150 Trần Thị Thảo 23-10-1996 08QD7.1 4,00 Xuất sắc 92 XSắc Xuất sắc 13 3.412.000
6 081201603141 Nguyễn Thị Nương 15-08-1996 08QK2.1 4,00 Xuất sắc 92 XSắc Xuất sắc 13 3.412.000
7 081201602719 Bùi Hồ Thanh Hải 12-01-1996 08QD7.3 4,00 Xuất sắc 91 XSắc Xuất sắc 11 2.887.000
8 081201602221 Nguyễn Thị Mỹ Hoàn 17-01-1996 08QD7.2 4,00 Xuất sắc 88 Tốt Xuất sắc 16 3.937.000
9 081201602470 Hồ Phi 24-04-1990 08QD7.4 4,00 Xuất sắc 87 Tốt Xuất sắc 11 2.887.000
10 081201602507 Trịnh Thị Huyền Diệu 04-05-1996 08QD7.5 4,00 Xuất sắc 87 Tốt Xuất sắc 15 3.937.000
11 081201603117 Tạ Thị Ngọc Hằng 18-04-1996 08QK2.1 4,00 Xuất sắc 84 Tốt Xuất sắc 18 3.937.000
12 081201603149 Dương Thị Phương Thanh 25-10-1996 08QK2.1 4,00 Xuất sắc 84 Tốt Xuất sắc 13 3.412.000
13 081201603151 Nguyễn Thị Thảo 28-02-1995 08QK2.1 4,00 Xuất sắc 84 Tốt Xuất sắc 15 3.937.000
14 081201602438 Trương Thị Nhật 23-03-1995 08QD7.4 3,90 Xuất sắc 83 Tốt Xuất sắc 21 3.937.000
15 081201604311 Lê Thị Mỹ Duyên 26-03-1996 08QH2.2 3,88 Xuất sắc 83 Tốt Xuất sắc 17 3.937.000
16 081201602725 Trần Thị Cẩm Huy 13-03-1996 08QD7.4 3,88 Xuất sắc 80 Tốt Xuất sắc 16 3.937.000
17 081201603429 Nguyễn Thị Mỹ Linh 11-01-1996 08QK2.4 3,87 Xuất sắc 94 XSắc Xuất sắc 15 3.937.000
18 081201603569 Vơ Kiều Vy 06-11-1991 08QK2.5 3,87 Xuất sắc 93 XSắc Xuất sắc 15 3.937.000
19 081201603568 Huỳnh Thị Vinh 24-09-1996 08QK2.5 3,87 Xuất sắc 84 Tốt Xuất sắc 15 3.937.000
20 081201603668 Phan Thị Tuyền 01-11-1996 08QK2.6 3,86 Xuất sắc 94 XSắc Xuất sắc 14 3.675.000
21 081201604108 Huỳnh Trần Thanh Hằng 06-12-1996 08QH2.1 3,86 Xuất sắc 82 Tốt Xuất sắc 14 3.675.000
22 081201604320 Huỳnh Thị Thu Hoa 11-11-1996 08QH2.2 3,86 Xuất sắc 80 Tốt Xuất sắc 14 3.675.000
23 081201602256 Đinh Thị Trang 22-09-1996 08QD7.2 3,85 Xuất sắc 84 Tốt Xuất sắc 13 3.412.000
24 081201602730 Kiều Thị Mỹ Lệ 21-07-1995 08QD7.6 3,85 Xuất sắc 84 Tốt Xuất sắc 13 3.412.000
    CAO ĐẲNG KHÓA 09              
    I. Khoa Kế toán - Kiểm toán              
1 091200101408 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 16-06-1996 09KD7.2 4,00 Xuất sắc 94 Xuất sắc Xuất sắc 19 3.937.000
2 091200101426 Lâm Thị Xuân Lộc 05-03-1996 09KD7.1 4,00 Xuất sắc 94 Xuất sắc Xuất sắc 17 3.937.000
3 091200101245 Phan Thị Ngọc Trinh 06-02-1997 09KD7.2 4,00 Xuất sắc 94 Xuất sắc Xuất sắc 21 3.937.000
4 091200101150 Nguyễn Thị 09-07-1997 09KD7.1 4,00 Xuất sắc 92 Xuất sắc Xuất sắc 19 3.937.000
    III. Khoa Quản trị Kinh doanh              
1 091200202110 Vơ Thị Hằng 17-02-1997 09MK8.1 4,00 Xuất sắc 80 Tốt Xuất sắc 21 3.937.000
2 091200202106 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 20-12-1996 09MK8.1 3,89 Xuất sắc 96 Xuất sắc Xuất sắc 19 3.937.000
3 091200202112 Nguyễn Thị Hạnh 26-10-1997 09MK8.1 3,89 Xuất sắc 90 Xuất sắc Xuất sắc 19 3.937.000
4 091200201317 Phạm Thị Mai Hậu 26-12-1997 09QT9.2 3,88 Xuất sắc 81 Tốt Xuất sắc 17 3.937.000
    IV. Khoa Thương mại & Du lịch                    
1 091201604110 Trần Thị Ngọc Hiền 10-03-1996 09QH3.1 4,00 Xuất sắc 86 Tốt Xuất sắc 21 3.937.000
2 091201604127 Đặng Thị Phương 13-07-1997 09QH3.1 4,00 Xuất sắc 84 Tốt Xuất sắc 18 3.937.000
3 091201603504 Hồ Thị Thanh Giang 21-01-1997 09QK3.4 4,00 Xuất sắc 84 Tốt Xuất sắc 19 3.937.000
4 091201603231 Nguyễn Thị Kiều Oanh 02-01-1997 09QK3.2 4,00 Xuất sắc 81 Tốt Xuất sắc 20 3.937.000
5 091201602104 Phạm Thị Thanh Đào 13-06-1996 09QD8.1 3,91 Xuất sắc 84 Tốt Xuất sắc 22 3.937.000
6 091201602646 Lê Thị Minh Trang 26-09-1997 09QD8.1 3,91 Xuất sắc 84 Tốt Xuất sắc 22 3.937.000
7 091201604142 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 26-06-1997 09QH3.1 3,90 Xuất sắc 90 Xuất sắc Xuất sắc 21 3.937.000
8 091201602154 Trần Thị Hoàng Vy 12-02-1997 09QD8.1 3,90 Xuất sắc 88 Tốt Xuất sắc 20 3.937.000
9 091201603213 Hà Thị Huê 10-09-1997 09QK3.2 3,90 Xuất sắc 86 Tốt Xuất sắc 21 3.937.000
10 091201603217 Lê Thị Ngọc Huyền 13-11-1997 09QK3.2 3,90 Xuất sắc 86 Tốt Xuất sắc 21 3.937.000
11 091201603319 Trương Thị Kim Lan 12-03-1997 09QK3.3 3,90 Xuất sắc 84 Tốt Xuất sắc 21 3.937.000
12 091201602644 Vơ Cẩm Tiên 25-07-1997 09QD8.2 3,90 Xuất sắc 82 Tốt Xuất sắc 20 3.937.000
13 091201602639 Trần Thị Cẩm Thu 08-08-1997 09QD8.2 3,90 Xuất sắc 80 Tốt Xuất sắc 20 3.937.000
14 091201602218 Đỗ Minh Huyền 23-09-1997 09QD8.2 3,89 Xuất sắc 94 Xuất sắc Xuất sắc 18 3.937.000
15 091201603514 Trần Thị Mỹ Linh 12-06-1997 09QK3.3 3,89 Xuất sắc 93 Xuất sắc Xuất sắc 19 3.937.000
    CAO ĐẲNG KHÓA 10              
    I. Khoa Kế toán - Kiểm toán                  
1 101200101120 Hoàng Thị Lan 01-02-1997 10KD8.1 4,00 Xuất sắc 90 Xuất sắc Xuất sắc 15 3.937.000
2 101200101218 Phạm Phan Nhật Linh 24-11-1998 10KD8.2 4,00 Xuất sắc 84 Tốt Xuất sắc 15 3.937.000
3 101200101207 Trần Thị Thúy 10-08-1998 10KD8.2 4,00 Xuất sắc 81 Tốt Xuất sắc 15 3.937.000
4 101200101420 Vơ Thị Thu Linh 20-02-1998 10KD8.4 4,00 Xuất sắc 81 Tốt Xuất sắc 15 3.937.000
5 101200101316 Hoàng Thị Loan 15-04-1998 10KD8.3 4,00 Xuất sắc 80 Tốt Xuất sắc 15 3.937.000
6 101200101548 Nguyễn Thị Yếm 25-05-1998 10KD8.5 4,00 Xuất sắc 80 Tốt Xuất sắc 15 3.937.000
7 101200101509 Đặng Thị Hoa 24-10-1998 10KD8.5 4,00 Xuất sắc 80 Tốt Xuất sắc 15 3.937.000
    II. Khoa Tài chính - Ngân hàng              
Không có sinh viên              
    III. Khoa Quản trị Kinh doanh              
1   Vơ Thị Thu Thảo 12-06-1996 10QT10.3 4,00 Xuất sắc 90 XSắc Xuất sắc 15 3.937.000
2 101200201226 Nguyễn Hoàng Nam 25-04-1996 10QT10.2 4,00 Xuất sắc 88 Tốt Xuất sắc 15 3.937.000
3 101200202103 Trương Thị Kiều Diễm 14-09-1998 10MK9.1 4,00 Xuất sắc 86 Tốt Xuất sắc 15 3.937.000
4 101200201133 Nguyễn Thị Như Quỳnh 26-03-1997 10QT10.1 4,00 Xuất sắc 86 Tốt Xuất sắc 15 3.937.000
5 101200201201 Phạm Trâm Anh 29-07-1998 10QT10.2 4,00 Xuất sắc 86 Tốt Xuất sắc 15 3.937.000
    IV. Khoa Thương mại & Du lịch              
1 101201603101 Huỳnh Thị Vân Anh 05-07-1997 10QK4.1 4,00 Xuất sắc 94 XSắc Xuất sắc 15 3.937.000
2 101201602546 Lê Thị Thanh Uyên 30-12-1998 10QD9.5 4,00 Xuất sắc 89 Tốt Xuất sắc 15 3.937.000
3 101201602437 Phan Thanh Thư 16-07-1998 10QD9.4 4,00 Xuất sắc 88 Tốt Xuất sắc 15 3.937.000
4 101201602633 Vương Thị Thu Sương 06-05-1998 10QD9.6 4,00 Xuất sắc 88 Tốt Xuất sắc 15 3.937.000
5 101201604130 Nguyễn Hùng Nhật 06-09-1997 10QH4.1 4,00 Xuất sắc 87 Tốt Xuất sắc 15 3.937.000
6 101201603515 Ngô Thị Minh Ḥa 23-11-1998 10QK4.5 4,00 Xuất sắc 87 Tốt Xuất sắc 15 3.937.000
7 101201602424 Nguyễn Thị Ngân 21-06-1998 10QD9.4 4,00 Xuất sắc 86 Tốt Xuất sắc 15 3.937.000
8 101201602310 Nguyễn Văn Giang 22-02-1998 10QD9.3 4,00 Xuất sắc 85 Tốt Xuất sắc 15 3.937.000
9 101201604141 Lê Thị Phương Thảo 10-09-1998 10QH4.1 4,00 Xuất sắc 85 Tốt Xuất sắc 15 3.937.000
10 101201602438 Nguyễn Thị Thu Thủy 30-12-1993 10QD9.4 4,00 Xuất sắc 84 Tốt Xuất sắc 15 3.937.000
11 101201603207 Văn Thị Mỹ Duyên 01-10-1998 10QK4.2 4,00 Xuất sắc 83 Tốt Xuất sắc 15 3.937.000
12 101201601114 Cao Thị Như Quỳnh 09-06-1998 10NT10.1 4,00 Xuất sắc 82 Tốt Xuất sắc 15 3.937.000
13 101201602215 Hoàng Thị Mỹ Hảo 07-07-1998 10QD9.2 4,00 Xuất sắc 82 Tốt Xuất sắc 15 3.937.000
14 101201602311 Lê Kiều Gia Hân 14-10-1998 10QD9.3 4,00 Xuất sắc 81 Tốt Xuất sắc 15 3.937.000
15 101201602322 Phan Thị Mỹ Linh 27-02-1998 10QD9.3 4,00 Xuất sắc 81 Tốt Xuất sắc 15 3.937.000
16 101201602418 Nguyễn Thị Mộng Lắm 19-10-1998 10QD9.4 4,00 Xuất sắc 80 Tốt Xuất sắc 15 3.937.000
17 101201602501 Nguyễn Thị Nhật Ánh 01-01-1997 10QD9.5 3,87 Xuất sắc 90 XSắc Xuất sắc 15 3.937.000
18 101201601123 Nguyễn Thị Kiều Uyên 03-03-1998 10NT10.1 3,87 Xuất sắc 89 Tốt Xuất sắc 15 3.937.000
19 101201602746 Lê Quang 12-02-1998 10QD9.7 3,87 Xuất sắc 89 Tốt Xuất sắc 15 3.937.000
20 101201602614 Nguyễn Thị Diệu Huyền 01-01-1998 10QD9.6 3,87 Xuất sắc 88 Tốt Xuất sắc 15 3.937.000
21 101201601105 Nguyễn Thị Hiếu 27-05-1998 10NT10.1 3,87 Xuất sắc 87 Tốt Xuất sắc 15 3.937.000
Đà Nẵng, ngày 08 tháng 03 năm 2017
GIÁM HIỆU PH̉NG TCKT PH̉NG CTCT&SV Người lập
Phan Đức Hậu