Lịch công tác tuần 25 từ ngày 15/6/2019 đến ngày 20/6/2019

           BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 25
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 20/6/2020

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

15/6

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ ba

16/6

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ tư

17/6

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

18/6

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ sáu

19/6

S

8h00

Thẩm định bài giảng: THCN Kinh doanh XNK

Theo QĐ số 105/QĐ-CĐTM ngày 24/4/2020 & giảng viên biên soạn

Phòng KHCN

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ bảy

20/6

S

8h35

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với CBQL cấp Trường (Theo KH 180)

BTV Đảng ủy, BGH, Chi ủy chi bộ , Chủ tịch CĐ bộ phận, và toàn thể CBVC thuộc các phòng (TCHC, QTCSVC, TTKT&ĐBCL, KHCN, Đào tạo, TTĐNTT&HTSV) các khoa (KTTC, TMDL, QTKD, KHCB)

Hiệu trưởng

Phòng Hội thảo

C

 

 

 

 

 

Chủ nhật 21/6

S

7h00

Kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra (Kỳ kiểm tra tháng 06/2020)

Theo Quyết định hội đồng

Phòng Đào tạo

Phòng họp

C