Lịch công tác tuần 03 từ ngày 13/01/2020 đến ngày 18/01/2020

    BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 03
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 18/01/2020

 

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

13/01

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ ba

14/01

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ tư

15/01

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

16/01

S

9h00

Hội nghị tập thể lãnh đạo thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch (theo KH 775/CĐTM-TCHC)

BTV Đảng ủy, Ban Giám hiệu

P.TCHC

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ sáu

17/01

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ bảy

18/01

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Chủ nhật 19/01

S

 

 

 

 

 

C