Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR (Ngày kiểm tra: 08/12/2019)

Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR

(Ngày kiểm tra: 08/12/2019)

Kết quả kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra: Sinh viên xem tại đây 

Dữ liệu dự kiến in chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra: Sinh viên kiểm tra tại đây

Nếu có ý kiến sinh viên phản hồi trước ngày 24/12/2019 để bộ phận giúp việc tiến hành in chứng nhận.  

Thời gian nhận đơn phúc khảo đến hết ngày 24/12/2019 (Sinh viên lấy mẫu tại Phòng Đào tạo).

Trân trọng./.