Thông báo v/v tổ chức học Kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra - khóa thứ 16

 Sinh viên đăng ký trực tuyến tại: http://sinhvien.cdtm.edu.vn/dangky