THÔNG BÁO Kế hoạch ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra Kỳ kiểm tra tháng 11 năm 2019

 THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 

KỲ KIỂM TRA THÁNG 11 NĂM 2019

Sinh viên truy cập vào địa chỉ này để đăng ký: http://sinhvien.cdtm.edu.vn/dangky