Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 09/2019 (Ngày kiểm tra: 22/09/2019)

Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra

kỳ kiểm tra tháng 09/2019 (Ngày kiểm tra 22/09/2019)

 ----------------------

Sinh viên xem kết quả tại đây

Thời gian nộp đơn phúc khảo bài kiểm tra đến hết ngày 07/10/2019 tại Phòng Đào tạo

Sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo để được giải đáp thắc mắc nếu có