Thời khóa biểu Đợt 2 HKI năm học 2019-2020

 Thời khóa biểu Đợt 2 HKI năm học 2019-2020 ===> Xem tại đây

* Lưu ý:

- TKB đợt 2 (HK 1 năm học 2019 - 2020) bắt đầu vào ngày 30/9/2019;

- Lớp 13MD2.1 học ghép với lớp 13MK12.1;

- Ký hiệu: 1,2,3 T(8-13) tức là học tiết 1,2,3 từ tuần 8 đến tuần 13; 

                 1-5 T(8-13) tức là học tiết 1,2,3,4,5 từ tuần 8 đến tuần 13.