Bản tin khoa học 41+42

STT

TÊN BÀI

TÁC GIẢ

1

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Đinh Văn

Tuyên

2

CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN  TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI

Bùi Thị

Lệ

Đinh Phạm Chiêu

Quân

3

NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC, TRÁCH NHIỆM NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Nguyễn Quý

Nhẫn

4

VẬN DỤNG LÝ THUYẾT QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI LẬP KẾ HOẠCH ĐỔI MỚI PP DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC VÀ THEO QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP TẠI TRƯỜNG CĐTM

Nguyễn Đức

Hậu

5

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ LIÊN KẾT NHÀ TRƯỜNG DOANH NGHIỆP TẠI TRƯỜNG CDTM

Dương T Mỹ

Hoàng

6

CẢI TIẾN KIỂM TRA ĐÁNH GÍA KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN THEO ĐỊNH HƯỚNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

Lý Vân

Phi

7

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH HỢPĐỐI VỚI MÔN HỌC KINH DOANH NHÀ HÀNG

Đỗ Phan Bảo

Ngọc

8

VẤN ĐỀ TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI

Lê Thị Vân

Kiều

9

ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI EURO 4 TẠI VIỆT NAM

Lê Thị Bich

Yến

10

RÀO CẢN KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI CỦA MỸ ĐỐI VỚI VẢI THIỀU NHẬP KHẨU TỪ VIỆT NAM

Trần Thị Kim

Chi

11

BÀN VỀ KẾ TOÁN ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN

Huỳnh Văn

Bình

12

TÌM HiỂU VỀ NGHỀ KẾ TOÁN

Võ Thị Thanh

Thủy

13

THỰC TRẠNG VAY VỐN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI

Võ Thị Phương

Anh

Đoàn Thị Hồng

Loan

14

BÀN VỀ NỢ XẤU VÀ XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Trần Thị Thục

Quyên

15

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH THỦY SẢN NIÊM YẾT TRÊN TTCK VN

Ngô Thị Thùy

Trang

Hoàng Thị

Thắm

16

THỰC TRẠNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Vũ Thị Phương

Hạnh

Nguyễn Thị

Ly

Lê Thị Thanh

Thủy

17

QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN TẠI MỘT SỐ DOANH NGHIỆP NGÀNH DỆT NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Lê Thị Mỹ

Phương

 

 

18

TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRỨC VỐN ĐẾN HiỆU QuẢ TÀI CHÍNH CỦA DN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN TTCKVN

Kiều Thị Xuân

Thảo

19

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG DẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC DN NGÀNH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG TTCK VN

Nguyễn Thị

Phượng

20

QUY ĐỊNH VỀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN
THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

Đặng Xuân

Trường

21

LUẬT PHÁ SẢN 2014
NHỮNG BẤT CẬP VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT

Lương Vũ Lam

Giang

22

CÁC CHẾ TÀI DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG THEO CÔNG ƯỚC VIÊN 1980 VÀ LUẬT THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Mai Duy

Phước

23

GIÁO DỤC THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN QUA  PHẠM TRÙ KHẢ NĂNG – HIỆN THỰC CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN

Nguyễn Thị

Tâm

24

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP SINH VIÊN TỰ LUYỆN ÂM NHẰM NÂNG CAO KỸ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG ANH

Hà Thị

Hạnh

Phạm Thị Mai

Phương

25

NHỮNG HẠN CHẾ VỀ KỸ NĂNG NGHE NÓI TiẾNG ANH NGÀNH QT DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI

Đặng Thị

Hường

26

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG TẠI HUYỆN ĐẢO LÝ SƠN

Hoàng Hà

Tiên

27

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM CON NGƯỜI PHI NHÂN THỌ Ở VIỆT NAM

Hồ Thị Thùy

Linh

28

THỰC HIỆN BÁN KHỐNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN   BẰNG CÁCH SỬ DỤNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

Vũ Thị Phương

Hạnh

Nguyễn Thị

Ly

Nguyễn Thị Ngọc

Diễm

29

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH DU LỊCH – KHÁCH SẠN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Ngô Thị

Đạo