Mục tiêu đào tạo ngành Quản trị bán hàng

            Mục tiêu chung: Chương trình Quản trị bán hàng nhằm đào tạo cử nhân trình độ cao đẳng, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức thực tế, kiến thức lý thuyết rộng về công việc quản trị bán hàng, có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin; có kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để giải quyết những công việc hoặc những vấn đề phức tạp trong lĩnh vực quản trị bán hàng. Người tốt nghiệp ngành Quản trị bán hàng, trình độ cao đẳng có thái độ tôn trọng pháp luật, tôn trọng đồng nghiệp, khách hàng, có trách nhiệm với công việc; có khả năng tìm việc làm phù hợp với ngành đào tạo; tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.

Mục tiêu cụ thể

- Kiến thức

+ Hiểu được những vấn đề cơ bản về chính trị, pháp luật, giáo dục quốc phòng đối với hoạt động kinh doanh và hoạt động quản trị bán hàng;

+ Hiểu biết được bản chất của hoạt động marketing; nghiên cứu thị trường, tâm lý và hành vi mua của khách hàng;

+ Hiểu được bản chất của các công việc trưng bày và quản trị hàng hoá, tuyển chọn, đào tạo và đãi ngộ lực lượng bán hàng, quản trị kênh phân phối, chăm sóc và thiết lập quan hệ khách hàng.

+ Có kiến thức về thống kê, tin học, ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu công việc.

- Kỹ năng

+ Thu thập, phân tích và báo cáo thông tin th trường;

+ Xây dng, t chc và đánh giá hot động xúc tiến bán hàng;

+ Lập và thực hiện được kế hoạch bán hàng cá nhân;

+ Sắp xếp, trưng bày hàng hoá;

+ Thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ khách hàng, quản trị mâu thuẫn khách hàng, quản trị cơ sở dữ liệu khách hàng;

+ Qun tr hàng hoá như nhp kho; cht xếp hàng hoá; xut kho; bo qun hàng hoá; kim kê hàng hoá;

+ Thực hiện được nghiệp vụ bán hàng trực tiếp và bán hàng thông qua các phương tiện hỗ trợ như điện thoại, internet;

+ Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề quen thuộc liên quan đến công việc và cuộc sống hàng ngày (Năng lực sử dụng tiếng Anh tương đương bậc 2/6 theo Khung năng lực Ngoại ngữ Việt Nam);

+ Sử dụng được các thuật ngữ, mẫu câu tiếng Anh thông dụng liên quan đến lĩnh vực quản trị bán hàng;

+ Sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows và một số ứng dụng của bộ công cụ Microsoft Office để soạn thảo văn bản, xử lý bảng tính, xây dựng trình chiếu; sử dụng tốt công cụ Internet để thu thập và trao đổi thông tin.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Có ý thức kỷ luật, tính tự giác trách nhiệm và tác phong chuyên nghiệp;

+ Có khả năng tự học, không ngừng rèn luyện để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu công việc

+ Có trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ trách nhiệm, trung thực, tận tình, chu đáo.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tt nghip, người hc có thể làm vic ti các tổ chức; doanh nghip sn xut và kinh doanh thương mi, kinh doanh thương mại, kinh doanh dch v; ca hàng; siêu th các v trí: Nhân viên bán hàng/Nhân viên kinh doanh; Thư ký bán hàng; Trợ lý bán hàng;  Nhân viên ph trách kênh và mng lưới phân phi; Nhân viên chăm sóc khách hàng. Sau mt thi gian công tác có th phát trin lên các v trí cao hơn như: Đại din bán hàng; Giám sát bán hàng; T trưởng/Trưởng và Nhóm trưởng ngành hàng; Trưởng ca hàng bán l.

Ngoài ra, người hc s t khi nghip và làm ch cơ s kinh doanh qui mô va và nh.