Danh sách thi kết thúc học phần HK2, năm học 2018-2019 (SBD-Phòng thi) LẦN 2

Danh sách thi: Xem tại đây

Sinh viên chú ý theo dõi thực hiện.