Kế hoạch tuyên truyền giáo dục ANTT và phòng chống tệ nạn xã hội HKI, năm học 2018-2019