Thông báo v/v tổ chức học Kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra - khóa thứ 14

Sinh viên đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: http://sinhvien.cdtm.edu.vn/dangky