Danh sách SV thuộc đối tượng miễn, giảm học phí và chế độ chính sách nội trú HKI (2018-2019)

 Sinh viên xem danh sách, cụ thể:

   1. Danh sách SV thuộc đối tượng miễn, giảm học phí HKI (2018-2019)

   2. Danh sách SV thuộc chế độ chính sách nội trú HKI (2018-2019).

Lưu ý: Sinh viên phản hồi ý kiến về Phòng Công tác chính trị và SV (cô Vân) chậm nhất đến ngày 30/10/2018. Sau thời gian trên mọi ý kiến thắc mắc Nhà trường không giải quyết.