Danh sách SV dự kiến xét miễn giảm học phí và chế độ chính sách nội trú HKI (2018-2019)

 Sinh viên xem danh sách và kiểm tra thông tin, phản hồi ý kiến về Cô Vân - Phòng Công tác CT&SV chậm nhất đến ngày 17/10/2018.

 Sau thời gian trên mọi ý kiến thắc mắc Nhà trường không giải quyết.

   1. DS dự kiến xét miễn giảm học phí HKI (18-19)

   2. DS dự kiến xét chế độ chính sách nội trú HKI (18-19)