Thông báo danh sách sinh viên đăng ký tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 1

Sinh viên xem danh sách đăng ký tại đây

Từ ngày 24/09/2018 đến ngày 08/10/2018: Sinh viên nộp tiền mặt tại Phòng Tài chính Kế toán

 

- Lệ phí SV tham dự kiểm tra: 200.000 đồng/sv;

- Lệ phí SV tham dự lớp ôn tập (02 tuần): 150.000 đồng/sv