Thông báo Kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra Tiếng anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9 (đợt 1)

Sinh viên đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: http://sinhvien.cdtm.edu.vn/dangky