Thời khóa biểu HK1 năm học 2018-2019 cho các lớp cao đẳng khóa 12

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019 CHO CÁC LỚP CAO ĐẲNG KHÓA 12 

Thời gian bắt đầu học kỳ 1 năm học 2018-2019 của các lớp cao đẳng khóa 12: ngày 27/8/2018;

Giải thích ký hiệu trên Thời khóa biểu: 8,9,10 T(4-20) có nghĩa là học tiết 8+9+10 từ tuần thứ 4 đến tuần 20 của học kỳ

Tiết 1+2+3+4+5 học buổi sáng, bắt đầu từ 07g00. Tiết 6+7+8+9+10 học buổi chiều, bắt đầu từ 13g00 hằng ngày