Danh sách lớp sinh viên Khóa 12 (cập nhật 25/8/2018)

THÔNG BÁO

DANH SÁCH LỚP SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG - KHÓA 12 (cập nhật 25/8/2018)

* Danh sách biên chế lớp sinh viên chính thức <xem tại đây>

* Kế hoạch học tập Học kỳ 1  <xem tại đây>   - Khóa 12 học từ ngày 27/8/2018 (tức là đầu tuần thứ 4 của học kỳ 1)

* Sơ đồ các vị trí học tập trong Nhà trường: