Thông báo dữ liệu dự kiến xét học tiếp, buộc thôi học, cảnh báo kết quả học tập năm học 2018 - 2019

Sinh viên xem dữ liệu dự kiến xét học tiếp, buộc thôi học, cảnh báo kết quả học tập năm học 2018 - 2019: Tại đây

Nếu có thắc mắc về dữ liệu sinh viên liên hệ Cô Diệu Linh (Phòng Đào tạo) để được giải đáp. Thời hạn nhận phản hồi của sinh viên đến hết ngày 22/08/2018 (Thứ Tư)