Thông báo điều chỉnh kế hoạch hoạt động NCKH và CGCN giảng viên năm học 2017-2018

Thông báo số 521/CĐTM-KHCN ngày 06/09/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại về việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động NCKH và CGCN của giảng viên năm học 2017-2018 xem chi tiết>>>